SymBIOse - Grensoverschrijdende symBIOse met het oog op innovatie in bodemvruchtbaarheid en in ketenontwikkeling voor de biologische akkerbouw- en groenteteeltDe biologische oppervlaktes in België en in Frankrijk groeien sterk. Desondanks vertegenwoordigt bio slechts 1% van de totale oppervlakte landbouwgrond, behalve in Wallonië. Voor de cultuursystemen zonder veehouderij vormt de stikstoftoevoer die nodig is voor de productie, een uitdaging.
Gelegen tussen de grootsteden Brussel, Rijsel en Parijs, bieden onze drie regio's belangrijke ontwikkelingskansen voor de biolandbouwers en voor marktdeelnemers van de biologische keten. Sommige (verwerkende) bedrijven werken al over de 3 regio's. Andere bedrijven zoeken om hun bevoorrading geografisch te diversifiëren. SymBIOse heeft als doel de ontwikkeling van de markt op een duurzame en evenwichtige manier te ondersteunen. De drie sectororganisaties van het Interreg gebied zullen op jaarlijkse basis een sectorobservatorium opstellen om de stand van zaken van de biologische keten te schetsen. Een netwerk van marktdeelnemers zal worden opgezet om de grensoverschrijdende uitwisseling en transparantie in de keten voor graan en eiwithoudende gewassen enerzijds en voor vollegrondsgroenten anderzijds te bevorderen. Dit netwerk wordt gerealiseerd door het organiseren van een jaarlijks rondetafelgesprek met en samenwerking tussen verschillende marktdeelnemers die de biologische productie, verwerking en distributie vertegenwoordigen.
Door bij te dragen aan de bodemvruchtbaarheid en de stikstofvoorziening van gewassen, vormen vlinderbloemigen, hetzij als groenbemester, hetzij als eiwitgewas, een belangrijke hoeksteen in een duurzame ontwikkeling van de biologische landbouw. De onderzoeksinstellingen en de adviseurs van de drie regio's brengen de piloot-landbouwers samen in een netwerk en zetten gezamenlijk een innovatief proefprogramma op voor teelttechnieken van vlinderbloemigen en voor hun plaats binnen de gewasrotatie. Door de organisatie van jaarlijkse bezoeken (met tweetalige uitnodiging en documentatie) kunnen landbouwers en hun adviseurs elkaar leren kennen en ervaring uitwisselen. Technische artikels en YouTube video's zullen deze uitwisselingen versterken. Een verzamelwerk van de ervaringen getiteld "Het verhogen van het aandeel vlinderbloemigen in rotaties in de biologische landbouw: kansen van gecombineerde gewassen en van tussenteelten rijk aan vlinderbloemigen in Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen." en een afsluitend seminarie zorgen voor een blijvend karakter van de verwezenlijkingen van het project.

Financiële info

Projectleider

INAGRO

Partners

BioForum Vlaanderen, Agriculture Biologique en Picardie, Biowallonie, CRA-W, Université de Picardie Jules Verne

Thema

Landbouw en visserij

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen