NuReDrain - Nutritients Removal and recovery from Drainage WaterDe regio rond de Noordzee is een intensief landbouwgebied. Nutriëntenemissies vanuit landbouw resulteren in eutrofiëring van rivieren, meren, estuaria en kustgebieden. De regelgeving rond bemesting is hierrond de afgelopen 15 jaar systematisch verstrengd en zit nu reeds op het scherp van de snee om de productiviteit te kunnen waarborgen. Hoewel deze maatregelen resulteerden in een scherpe reductie van de nutriëntenemissies vanuit landbouw, is dit toch  onvoldoende om binnen de gewenste termijn in bepaalde regio’s de nutriëntenverliezen te verminderen richting drempelwaarden. Wanneer deze vooropgestelde emissiereductie niet bereikt wordt, dreigt verdere verstrenging van de bemestingsnormen, waarbij een daling van de productiviteit en dus ook de rendabiliteit van de sector in de projectregio reëel wordt. Naast deze eutrofiëring staan we ook voor de uitdaging om efficiënt gebruik te maken van de eindige delfstof fosfor en hergebruik te stimuleren.

NuReDrain richt zich op de ontwikkeling van een technologie voor het recupereren van fosfor (P) en het verwijderen van P en stikstof (N) in agrarische reststromen, zoals in drainagewater en spuistroom. Door implementatie van dergelijke technologieën kan de nutriëntenemissie naar het oppervlaktewater verder gereduceerd worden, met behoud van de landbouwproductiviteit op het huidige niveau. De effectiviteit van P en N verwijdering van veel van deze technologieën zijn al bewezen op labo- en kleine pilot-schaal, maar zijn nog niet opgeschaald. De belangrijkste doelstelling van dit project is het stimuleren van uitwisseling van kennis en het gezamenlijk ontwikkelen van kosteneffectieve technologieën gericht op N- en P- verwijdering voor verschillende situaties en regio's. Inagro zal hiervoor via een aantal demopilots deze (buitenlandse) technologieën toepassen in praktijkomstandigheden op land- en tuinbouwbedrijven. Het gerecupereerde fosfor zal via potproeven aangewend worden om te bewijzen dat dit product opnieuw kan dienen als meststof en dus maximaal gerecycleerd kan worden. Over de aanleg, opzet en resultaten zal Inagro communiceren naar de sector toe.

Financiƫle info

Projectleider

VITO (Vlakwa)

Partners

INAGRO, De Watergroep - DWG, Universiteit Gent, Universiteit Kopenhagen, Proefcentrum voor Sierteelt vzw, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Katholieke Universiteit Leuven, Oldenburgischer Ostfriesischer Wasserverband, Universiteit Rostock, Universiteit Arhus

Thema

Milieu, landschap en natuur, Landbouw en visserij

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen