Bomen plannen, beheren, planten

De actuele maatschappelijke vraag naar méér bomen/bos is groot. Ondermeer de biodiversiteitscrisis, klimaatverandering, maar ook dierenwelzijn (schaduw) en 'zorg voor landschap' duwen de publieke opinie in die richting. Anderzijds is er ook puntsgewijze tegenkanting tegen bomen ;͚not in my backyard͛͊Ϳ͘Vele lokale besturen nemen deze legislatuur dan ook beleidsinitiatief mbt bomen. Ze ondertekenden het ͚bomencharter͕͛of uiten in bestuursakkoorden/meerjarenplanning ambitie! Dit project wil een holistische samenwerking zijn met in totaal 12 gemeenten in West-Vlaanderen. Vooreerst willen we lokale besturen bewegen tot een meer planmatige omgang met het bestaand bomenpatrimonium. Een boombeheerplan is de concrete betrachting. De burger moet daarin zijn zeg kunnen hebben.Daarnaast willen we lokale besturen helpen met hun ambities tot uitbreiding van het bomenbestand op hun grondgebied. We ontwikkelen ͚kansenkaarten͕͛die aangeven waar op het publieke terrein het lokale bestuur mogelijks zélf aan de slag kan. Daarnaast benaderen we ook twee doelgroepen actief : 1. tuiniers worden benaderd met een aanpak rond ͚klimaatbomen͛͘Via info-verstrekking en de terbeschikkingsstelling van bomen proberen we 'de juiste boom in de juiste tuin' te krijgen 2. bij landbouwers vestigen we de aandacht op weiden bestemd voor weidegang. Daar kan een mooie match gemaakt worden tussen dierenwelzijn en landschapszorg.

Financiële info

Partners

Regionaal Landschap Westhoek (RLW), stad-land-schap West-Vlaamse Hart (provinciebestuur West-Vlaanderen), stad-land-schap Leie en Schelde, Regionaal Landschap Houtland vzw

Thema

Gebiedsgerichte werking

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen